ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Balogh Gábor (cím:23234 Vir, Prezida XXXII. 9.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-re terjed ki:

  • www.horvatapartman.hu

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosíthatja. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresne, úgy a horvatapartman@horvatapartman.hu email címen, a kapcsolati űrlapon keresztül vagy a +36 30 9451111, +385 98 9632073 telefonszámok egyikén léphet kapcsolatba velem.
Név: Balogh Gábor
Cím: 23234 Vir, Prezida XXXII. 9.
Mobil: +36 30 9451111, +385 98 9632073
E-mail: horvatapartman@horvatapartman.hu

3. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

3.1 ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető visszahívás kezdeményezéséhez)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel céljából és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

3.2 TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:
Név (kötelező)
Telefonszám (nem kötelező, opcionálisan megadható visszahívás kezdeményezéséhez)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel céljából és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4. COOKIE-K (SÜTIK)

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.